Динамично бизнес планиране

една публикация на  hubavica.eu от 28/04/2021

Планирането се появява в отговор на нарастващата сила на бързо променящите се елементи, които ни заобикалят. Тази динамика кара всички фирми да се нуждаят от иновации, тъй като не може непрестанно да се разчита на традиционните методи (появяват се технологични открития, информационни и комуникационни технологии, поскъпване на природните суровини и енергията). Така се поставя стратегическото мислене и стратегическият подход – да се действа така, както ни диктува обкръжението.

Планирането бива разглеждано като един от най – важните инструменти както на фирменото управление, така и на управлението на самия ни живот. То служи за разкриване на перспективите за развитие, рисковете и опасностите; изборът на път за развитие и определени стратегии; оценка, предприемане и осъществяване на иновации и промени в необходимата сфера, координиране на действията и насочване на поведението за постигане на дадени цели; остановяване на критерии за контрол и оценка на работата, способността да се вземат решения. Трябва да е съобразено с обстановка на изненади и неочаквани промени. Практиката доказва, че в планирането са заложени успехът или провалът на крайния резултат.

В съвременната динамична, несигурна и непредсказуема среда планът трябва да бъде съставен от реалистични цели, подходящи стратегии, ресурсите и възможностите да бъдат използвани по максимално най – разумен начин. Планирането не е нещо еднократно, а сложен процес, който не свършва с първоначално включените в него идеи, а продължава като непрекъснато търпи корекции, взависимост от обстоятелствата. Или чрез непрекъснатото изучаване и запознаване на фактите от миналото, както и на настоящето се вземат решения за бъдещето, като се опитваме да дадем конкретен и аргументиран отговор на задаващите се проблеми.

Чрез планирането правим мислен чертеж на желаното бъдеще и начините да го постигнем, като наблюдаваме това, което се случва и взависимост от него избираме съответните методи, даваме препоръки как да се излезе от ситуацията, коригирайки изпълнението. Но как да правим планове? Планът има не само практическа стойост, израз на желание, но е и възможност за постигане на реално осъществими резултати. Единствено Библията е това, което не можем да променим. Плановете са динамична система, която търси промени в движение, в хода на реализацията. Всички сме длъжно да проявяваме повече гъвкавост и адаптивност, за да оцеляваме, било то в мисленето, образованието, бизнеса, под външния натиск, защото няма нищо сигурно а и конкуренцията е огромна. Но да не се лъжем в този процес да допускаме някой друг дас взема отношение за мечтаната от нас реализация. Хубаво е да приемаме съвети, но не и някой друг да определя вместо нас.

За да е един план успешен трябва да привлечем към себе си хора, които знаем, че ще ни помогнат, да очертаем точно целите за изпълнение, да определим срок на това изпълнение, да разпределим отговорностите по равно и взависимост от талантите и възможностите на всеки член ако работим в екип; да направим оценка на конкуренцията, средствата, тенденциите за развитие; оценка на състянието на вътрешната работа – социокултурна среда, екип, дългосрочни и краткосрочни цели, точно очертана стратегия, определяне на силните и слаби страни на този проект; да превърнем желанията в специфични планове и програми, и да се погрижим за тяхното осъществяване. За да са успешни плановете трябва да се правят с нагласата за положително развитие, а не като просто „наложителни” или непостижими. 

И както знаем когато вършим нещо заедно с други хора, имаме нечия подкрепа, сме по – уверени в постигането на крайния резултат. Когато учим сами е по – различно отколкото когато има до кой да се допитаме, кой да ни помогне, да ни разясни подробностите и промените, защото всяко правило – било то за написване на съчинение, някакъв език има своите изключения, особености и непрекъснато търпи промени – например поява на нови продукти в медицината, в правото, че дори и в езиците, нови открития…и т.н. И за да сте „в крак” с нещата когато имате нужда ние сме на Ваше разположение да ви помогнем да откриете загатките на съвремието и да овладеете всичко, което съвремието изисква.

Това също може да ви хареса

crossmenu